Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací na webovém portálu a mobilní aplikaci Veggiezone.cz uživatel vyjadřuje svůj souhlas s následujícím zpracováním svých osobních a citlivých údajů. Ochrana osobních údajů se řídí zejména Nařízením (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), jakož i dalšími souvisejícími zvláštními právními předpisy na ochranu osobních údajů a soukromí fyzických osob. Jakékoliv osobní a citlivé údaje jsou poskytovány správci uživatelem dobrovolně. 

Správcem osobních údajů je společnost Grexis s.r.o., se sídlem Roztoky, Vlháčkova 1826, PSČ 252 63, IČ: 24834149, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178656.

Souhlas je uživatelem udělován na dobu platnosti registrace. Registrace může být zrušena uživatelem kdykoliv na základě jeho vlastního rozhodnutí. Registrace může být zrušena rovněž správcem v případě porušení podmínek užívání tohoto webového portálu a mobilní aplikace.

Osobními údaji poskytovanými uživateli jako podmínka pro registraci na tomto webovém portálu a mobilní aplikaci je pouze emailová adresa (email může představovat osobní údaj, obsahuje-li například skutečné jméno či příjmení uživatele).

Správce dále zpracovává údaje vyplněné uživatelem v profilu uživatele ve formulářích a to v rozsahu, ve kterém tyto údaje sám uživatel poskytne. Za přesnost a pravdivost takto poskytnutých údajů odpovídá uživatel. Jedná se o osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, město a země pobytu, odkazy na účty uživatele na sociálních sítích, oblíbená a navštívená místa nebo akce). Další údaje uváděné uživatelem na webovém portálu a mobilní aplikaci (např. tipy a fotografie k místům a akcím, obsah zpráv, diskuzí, chatu, fotografie, apod.) jsou zpracovávány pouze ve smyslu uložení v databázi správce. O umístění těchto osobních údajů na svém profilu rozhoduje uživatel sám a prostřednictvím nastavení sám určuje, zda tyto údaje budou přístupné výlučně uživateli samému a správci, či zda budou zveřejněny a přístupny širšímu okruhu osob, případně i všem osobám prostřednictvím veřejně přístupné celosvětové počítačové sítě Internet. Správce nabádá uživatele, aby zpřístupnění svých citlivých údajů pečlivě zvážili! Uživatel nese výlučnou osobní odpovědnost za zpřístupnění svých osobních a citlivých údajů; nastavení zpřístupnění lze kdykoliv změnit.

Účelem zpracování osobních údajů je umožnění uživatelům tohoto webového portálu a mobilní aplikace, aby údaje dle vlastního rozhodnutí a pro své soukromé účely uchovávali, zpřístupňovali třetím osobám, vyhledávali nebo byli na základě těchto údajů vyhledáni (např. uživateli s podobnými zájmy), mezi sebou sdíleli a na základě těchto údajů si vzájemně doporučovali obsah.

Způsobem zpracování osobních údajů je zejména jejich shromáždění od uživatelů, uložení v digitální formě na serveru systematicky tak, aby bylo lze dle údajů vyhledat okruh uživatelů, jimž jsou údaje společné, blokování či likvidace údajů (např. v případě porušení podmínek užívání webového portálu a mobilní aplikace uživatelem).

Každý uživatel má právo vyžádat od správce informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen uživatele k jeho žádosti informovat o účelu zpracování osobních údajů, o údajích (příp. kategoriích údajů), které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, o příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

S ohledem na osobní administraci všech osobních údajů uživatelem, kontroluje přesnost, úplnost, správnost a pravdivost svých údajů především uživatel sám. Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení, anebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Uživatel se rovněž může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podmínkou registrace je buď dosažení věku 15 let, nebo souhlas zákonného zástupce (obvykle rodiče) s registrací. Registrací na tomto webovém portálu uživatel prohlašuje, že jednu z uvedených podmínek splňuje.

Používáním tohoto webového portálu dochází k ukládání cookies v zařízení uživatele. Informace o zásadách používání cookies jsou k dispozici zde.

Uživatel má právo požádat správce o vymazání veškerých údajů, které správce o daném uživateli zpracovává. Na základě této žádosti budou data vymazána z primární databáze správce. Data uživatele mohou nějakou dobu zůstat součástí záloh primární databáze, které jsou šifrované. Uplatnit právo na zapomenutí (výmaz veškerých udajů) může uživatel zasláním žádosti na e-mail dpo@grexis.cz.

Pro zajištění ochrany vašich osobních údajů správce jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů. Můžete jej kontaktovat pomocí e-mailu na adrese dpo@grexis.cz.

Checkni se Přidej pin Přidej tip Přidej post